WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY- 01.12.2016 r.

Lp.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia przeznaczona do sprzedaży

Opis i sposób zagospodarowania nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

Forma zbycia

1

2

3

4

5

6

7

1

WL1W/00055670/2

dz. nr 327,

obręb Kłótno,

 gm. Baruchowo

pow. Włocławski

woj. kujawsko –

 – pomorskie

Nieruchomość gruntowa zabudowana
o pow. użytkowej 186,80 m2, pow. całkowitej 286,30 m2, pow. zabudowy 174,10 m2, działka
 nr  327 obręb Kłótno
o pow. 0,3100 ha.

Nieruchomość składa się z jednej działki gruntu, o kształcie zbliżonym do prostokąta i równych obrysach bocznych. Nieruchomość przylega do drogi utwardzonej                      o nawierzchni asfaltowej. Budynek trzykondygnacyjny, przykryty dachem kopertowym, podpiwniczony z dwoma wejściami z poziomu przyziemia.  Obiekt wyposażony jest w instalacje: centralnego ogrzewania (własna kotłownia węglowa), wentylacji grawitacyjnej, wodno- kanalizacyjną, elektryczną, odgromową. Na terenie nieruchomości posadowiony jest budynek ośrodka zdrowia. Na parterze budynku mieści się ośrodek rehabilitacji. Do budynku wykonano pochylnię umożliwiającą wjazd na poziom +1, dla osób niepełnosprawnych. Na kondygnacjach I i II piętra są mieszkania i gabinet stomatologiczny. W piwnicy jest jedno stanowisko garażowe ze zjazdem z poziomu terenu. Stolarka okienna i drzwiowa parteru i poddasza PCW, piętra i piwnicy- drewniana. Elewacja zewnętrzna tynkowana ze spękaniami. 

Program użytkowy budynku: Parter- wiatrołap, WC, łazienka, poczekalnia, pokój, pokój ćwiczeń 1, pokój ćwiczeń 2, klatka schodowa; Piętro I: klatka schodowa, korytarz, łazienka, WC, pokój, kuchnia, salon, gabinet, poczekalnia; Piętro II (poddaszowe)- klatka schodowa, korytarz, łazienka, kuchnia, pokój dzienny, poddasze 1, poddasze 2; Piwnica- komunikacja, pom. gospodarcze 1, pom. gospodarcze 2, kotłownia, skład opału, garaż, odpady medyczne, pom. gospodarcze 3, pom. gospodarcze 4, pom. gospodarcze 5.

Standard wykończenia podstawowy. W pomieszczeniach budynku ściany tynkowane i malowane. Na podłogach panele podłogowe, terakota lub płyty paździerzowe przykryte gumolitem. Na sufitach parteru w większości pomieszczeń panele PCW. Na klatkach schodowych ściany malowane lamperią olejną, schody lastryko. W piwnicy posadzka cementowa. Stan techniczny budynku dobry.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo:

U -  zabudowa usługowa

277 000,00 zł

(brutto)

Sprzedaż
w drodze przetargu

2

WL1W/00035344/2

dz. nr 77,

obręb Okna,

 gm. Baruchowo

pow. Włocławski

woj. kujawsko –

 – pomorskie

dz. nr 77 obręb Okna

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona                 w miejscowości Okna, oznaczona i opisana w ewidencji gruntów jako RV, RVI – grunty orne. Dla nieruchomości Wójt Gminy Baruchowo wydał decyzję oznaczoną symbolem IBR.6730.29.2016 z dnia 15.07.2016 r. ustalającą warunki zabudowy oraz wymagania dotyczące zabudowy                               i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego z garażem w bryle budynku, przydomową oczyszczalnią ścieków oraz niezbędna infrastruktura techniczną.  Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi starsza zabudowa mieszkaniowa (działka położona pomiędzy zabudową) oraz droga publiczna. W otoczeniu zabudowa zagrodowa mieszkaniowa oraz Środowiskowy Dom Samopomocy. Ukształtowanie terenu równinne. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej (Skrzynki – Okna) o nawierzchni asfaltowej.

W pasie 80 m od krawędzi drogi oznaczona jako

MU – teren zabudowy mieszkaniowej                   i usługowej , pozostała część działki – tereny rolne.

29 000,00 zł

(brutto)

Sprzedaż
w drodze przetargu

 

Termin do

 

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) upływa z dniem 13 stycznia 2017 r.

W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) z zastrzeżeniem art. 216a ww. ustawy przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

·                          przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie
(tj. 13 stycznia 2017 r.);

·                          jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie (tj. 13 stycznia 2017 r.);

·                          jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony (termin do złożenia wniosku zostanie określony w zawiadomieniu o przysługującym pierwszeństwie
w nabyciu – art. 34 ust. 4 ww. ustawy).

 

 

 

Ogłoszenie umieszczono na tablicy ogłoszeń dnia 1 grudnia 2016 r.