Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Baruchowo dnia: 2016-11-28

Pismo: IBR.271.19.2016.KG/7                                                                                                     

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony na:

Zakup oraz dostawa autobusu minimum 30 - miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym także poruszających się na wózkach inwalidzkich,

z powodu: brak ważnej oferty lub wniosku.

 
Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
UZASADNIENIE

 W przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w terminie przewidzianym na złożenie ofert, do Zamawiającego nie złożono co najmniej jednej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

 

Zamawiający

 

    Z up. WÓJTA

 Krzysztof Grudziński

   Zastępca Wójta