Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.18.2016.KG/6

                                                                                                 Baruchowo dnia: 2016-11-25

 

  

Wykonawca

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony na: Dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x2,

z powodu: brak ważnej oferty lub wniosku.

UZASADNIENIE

Z uwagi na odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 jedynej oferty złożonej w niniejszym postepowaniu, zachodzi ww. przesłanka unieważnienia postepowania.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 

Zamawiający