OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BARUCHOWO

O KONSULTACJACH  PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU

WSPÓŁPRACY GMINY BARUCHOWO NA ROK 2017 Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 37.2016 z dnia 17 października  2016 r.

Wójt Gminy Baruchowo zaprasza organizacje pozarządowe  prowadzące działalność na terenie Gminy Baruchowo do konsultacji  rocznego projektu programu współpracy gminy Baruchowo w 2017 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 Termin konsultacji: od 24 października 2016r. do 7 listopada 2016r., do godz. 1515.

 Forma konsultacji:  pisemna z wykorzystaniem formularza konsultacji.

Wypełniony formularz można złożyć:

1)      drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Baruchowo 54, 87 – 821 Baruchowo;

2)      drogą elektroniczną na adres: inwestor@baruchowo.pl;

3)      osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo 54, pok. nr 5.

Projekt programu oraz formularz konsultacji dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy w Baruchowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.baruchowo.pl.

Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Inwestycji, Budownictwa i Rolnictwa, tel. 54 2845 611.

  Załącznik: 

1)      Zarządzenie Nr 37.2016 Wójta Gminy z dnia 17 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy.

   Do pobrania:

1)      Projekt programu współpracy Gminy Baruchowo w 2017 r. z organizacjami pozarządowymi.

2)      Formularz konsultacji.

                                                                            Wójt  Gminy Baruchowo

                                                                                Stanisław Sadowski

Baruchowo, 2016.10.17