Informacja

o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, działki oznaczonej nr 45/9 obr. Kurowo Parcele, jedn. ewid Baruchowo obj. KW nr 00052941/2

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) Wójt Gminy Baruchowo informuje, że przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej działka oznaczona nr 45/9 obr. Kurowo Parcele, jedn. ewid. Baruchowo, obj. KW nr 00052941/2 będącej własnością Gminy Baruchowo odbył się w dniu 18.08.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo.

Wadium wpłacił jeden oferent.

Do przetargu dopuszczono jednego oferenta.

Minimalne postąpienie ustalono na kwotę 100,00 zł.

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym w stosunku do nieruchomości gruntowej zabudowanej dz. nr 45/9, obręb Kurowo Parcele, jednostka ewidencyjna Baruchowo.

Lp.

Nr działki i powierzchnia

Cena wywoławcza w zł.

Cena osiągnięta w przetargu w zł.

Nabywca

1.

45/9, pow. 430 m2

17 000,00

17 100,00

Państwo Katarzyna i Mariusz Zielińscy, zam. Kurowo Parcele

Informacja powyższa podlega wywieszeniu na tablicy Urzędu Gminy Baruchowo na okres 7 tj. od dnia 25.08.2016 r. do dnia 01.09.2016 r.

                                                                                                      Z up. Wójta

                                                                                             Krzysztof Grudziński

                                                                                                     Zastepca Wójta