WÓJT GMINY BARUCHOWO

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
( Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.)

 

OGŁASZA

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W GMINIE BARUCHOWO

- obręb Kurowo Parcele, dz. nr 45/9 (budynek mieszkalny o pow. użytkowej 26,36 m2,  pow. działki 0,0430 ha)

 

18.08.2016 r., o godz. 10:00 w budynku Urzędu Gminy Baruchowo, 87-821 Baruchowo 54 w sali konferencyjnej rozpocznie się ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej będącej własnością Gminy Baruchowo obejmującą działkę:

1.      Nr 45/9 obręb Kurowo Parcele o powierzchni 430 m2 zapisana w KW nr WL1W/00052941/2

·         Cena wywoławcza  nieruchomości : 17 000,00 zł,

·         Wadium: 5 000,00  ,

·         Minimalne postąpienie: 100,00 zł.

Opis nieruchomości:

1.      Działka nr 45/9 obręb Kurowo Parcele o powierzchni 430 m2:  nieruchomość gruntowa zabudowana (budynek mieszkalny o pow. użytkowej 26,36 m2, stanowiący odrębną całość wydzieloną z budynku posadowionego aktualnie na trzech działkach) położona w miejscowości Kurowo Parcele, oznaczona i opisana w ewidencji gruntów jako B – tereny mieszkaniowe. Nieruchomość składa się z jednej działki gruntu o kształcie wieloboku i równych obrysach bocznych. Teren równinny. Nieruchomość przylega do drogi publicznej – gminnej utwardzonej o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość jest wyposażona w następujące urządzenia infrastruktury technicznej: przyłącze energii elektrycznej, przyłącze wodne, przyłącze kanalizacyjne – przydomowa oczyszczalnia ścieków. Na terenie nieruchomości posadowiona jest część budynku mieszkalnego stanowiącego aktualnie odrębną całość. Budynek mieszkalny parterowy wybudowany w technologii murowanej tradycyjnej. Strop drewniany typu polepa. Całość przykryta dachem konstrukcji drewnianej, dwuspadowym, krytym papą. Elewacja zewnętrzna tynkowana i malowana. Stolarka okienna drewniana, stolarka drzwiowa płycinowa. Program użytkowy budynku: przedsionek, łazienka, kuchnia i pokój. Niski standard wykończenia wnętrz. W pokojach ściany tynkowane i malowane, lub tapetowane (zniszczone). Podłogi z płyt paździerzowych. W kuchni, na korytarzu i łazience na podłogach gumolit. Stan techniczny budynku średni.

Przeznaczenie nieruchomości w studium:

 

1.    Działka nr 45/9 obręb Kurowo Parcele o powierzchni 430 m2: oznaczona jako MU – teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

Ustalenia dodatkowe:

1.      Działka nr 45/9 obręb Kurowo Parcele: Uchwałą nr XX.152.2016 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 maja 2016 r. nieruchomość została przeznaczona na sprzedaż.

 

Wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia wadium:

Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium określone w niniejszym ogłoszeniu, w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto Gminy Baruchowo w Banku Spółdzielczym w Kowalu nr 64 9557 0006 0000 1964 2000 0004 z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony, nr działki, obręb, imię i nazwisko osoby na czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Urzędu Gminy Baruchowo najpóźniej do 17.08.2016 r. Wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu.

Wpłacone wadium podlega:

·         Zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,

·         Zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają,

·         Przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

Dodatkowo nabywca zobowiązany będzie do pokrycia w całości kosztów notarialnych i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości. O terminie zawarcia umowy notarialnej  nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

·         wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości,

·         okazanie dowodu osobistego osoby obecnej w przetargu,

·         pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Gminy Baruchowo w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,

·         aktualny (wydany w okresie do 3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie do 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej),

·         pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

W przypadku nabycia nieruchomości przez obojga małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającego zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż na 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność, z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na wskazanym rachunku bankowym. Uczestnik przetargu składa oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, położeniem, stanem i granicami nieruchomości oraz, że przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu wnieść skargę  na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu. W przypadku wniesienia skargi czynności związane ze zbyciem nieruchomości zostaną wstrzymane do czasu rozpatrzenia skargi przez Wójta Gminy Baruchowo w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

Wójt Gminy Baruchowo może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu, podając jego przyczynę.

Do tutejszego Urzędu nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.). Termin upłynął 19.07.2016 r.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Baruchowo  pok. 5, tel. 542 845-611 wew. 28

Z up. Wójta

   Krzysztof Grudziński

          Zastępca Wójta