Baruchowo, 2016.08.05

IBR.6220.5.9.2016

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 10 § 1, art. 28 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.)

 

zawiadamiam

strony postępowania administracyjnego, że 05.08.2016r. wydane zostało postanowienie nr IBR.6220.5.8.2016 informujące o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych i opakowaniowych na działkach 236/22, 244/4, 245/2, 244/6 i 246/1 obręb Baruchowo” .

Inwestorem przedmiotowego przedsięwzięcia jest: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o., Baruchowo. Stosownie do treści art. 10 § 1 oraz 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.), zawiadamia się strony o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w wymienionej sprawie w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, 87 - 821 Baruchowo, pokój nr 3, w godzinach od 8:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku oraz wypowiedzenia się na piśmie, przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów i materiałów, w terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia (od 05.08.2016r. do 18.08.2016r.).

Po tym terminie decyzja zostanie wydana w oparciu o dowody i materiały znajdujące się w aktach sprawy.

 

Krzysztof Grudziński

    Zastępca Wójta

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1.     Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,

2.     Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,

3.     Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Baruchowo,

4.     a/a.