Baruchowo, 2016.08.05

IBR.6220.5.7.2016

           O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.),

                                                   z a w i a d a m i a m,

że na podstawie art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.), zostały wydane opinie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.4240.512.2016.AG.2 z dnia 01 sierpnia 2016r. i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, znak N.NZ-42-36-05/16 z dnia 22 czerwca 2016r. wyrażające opinię że dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych i opakowaniowych
na działkach 236/22, 244/4, 245/2, 244/6 i 246/1 obręb Baruchowo” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z treścią opinii można zapoznać się w Urzędzie Gminy Baruchowo pok. nr 3 w godz. 800-1500 (od 05.08.2016r. do 11.08.2015r.).

 

Krzysztof Grudziński

    Zastępca Wójta

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

  1. Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,
  2. Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,
  3. Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Baruchowo,
  4. a/a.