OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Baruchowo,

Baruchowo 54 ,

87-821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie,

tel. (54)284 56 82, fax (54)284 58 48,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: "Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków  na terenie Gminy Baruchowo".

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: "Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków  na terenie Gminy Baruchowo"

EKO-BUD Agnieszka  Żołędowska

ul. Ziołowa 1A, 87-800 Włocławek

Cena oferty - 12 792.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano Wykonawcę którego oferta spełnia wszystkie warunki określone zapisami SIWZ, a ponadto uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami przedstawionymi w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

 

 

Razem

1

EKO-BUD Agnieszka  Żołędowska

ul. Ziołowa 1A

87-800 Włocławek

(1)

  100,00

 

 

 

  100,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

  

 

 

 

 

Baruchowo dnia: 2016-08-01