Zarządzenie Nr 22.2016

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 18 lipca 2016 roku

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Baruchowo

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2016, poz. 446) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Nadaje się Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Baruchowo w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wykonuje Wójt Gminy Baruchowo.

§ 3. Traci moc Zarządzenie nr 32.2011 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Baruchowo.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 lipca 2016 roku.

 

 

                                                                                                                        Wójt

                                                                                                        inż. Stanisław Sadowski