OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Baruchowo,

Baruchowo 54 ,

87-821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie,

tel. (54)284 56 82, fax (54)284 58 48,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kłótno Probostwo od km 0+000 do km 1+216.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kłótno Probostwo od km 0+000 do km 1+216

SKANSKA S.A.

01-518 Warszawa

ul. Gen. J. Zajączka 9

Cena oferty - 286 255.69 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano Wykonawcę którego oferta spełnia wszystkie warunki określone zapisami SIWZ, a ponadto uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami przedstawionymi w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

Okres gwarancji

 

 

Razem

1

SKANSKA S.A.

ul. Gen. J. Zajączka 9

01-518 Warszawa

(2)

  87,90

  10,00

 

 

  97,90

1

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.

Kobylarnia 8

86-061 Brzoza

(1)

  90,00

  7,14

 

 

  97,14

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 13

99-300 Kutno

(5)

  89,88

  7,14

 

 

  97,02

1

Firma Inżynieryjno - Drogowa "DROGTOM" Sp. z o.o.

ul. Krzywa Góra 8 /10

87-800 Włocławek

(4)

  86,59

  10,00

 

 

  96,59

1

Nowe Konsorcjum (lider: Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.  Nowa Wieś)

ul. Jana Pawła II 7

87-853 Kruszyn

(3)

  85,91

  10,00

 

 

  95,91

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

  

 

 

 

 Baruchowo dnia: 2016-07-12