Baruchowo, 29.06.2016r.

IBR.6733.2.8.2016

 

OBWIESZCZENIE

 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Wójt Gminy w Baruchowie, zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.– Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23.) oraz art. 53 ust. 1 Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U.
z 2015r. poz.199 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87 – 821 Baruchowo, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na :

 

budowie sieci wodociągowej przebiegającej przez działki o nr ewid. 99, 98, 94/2, 94/1, 78, 72/2, 72/1, 70/1 obręb ewidencyjny Patrówek, gmina Baruchowo.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, pok. nr 3 w godz. 8:00 do 14:00.

 

Zastępca Wójta

Krzysztof Grudziński

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1.     Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,

2.     Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,

3.     Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Patrówek

4.      Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Stawek