OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Baruchowo,

Baruchowo 54 ,

87-821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie,

tel. (54)284 56 82, fax (54)284 58 48,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Baruchowo- Boża Wola od km 0+000 do km 1+157.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Baruchowo- Boża Wola od km 0+000 do km 1+157

Stanisław Nitecki

ul. Różana 16, 87-853 Nowa Wieś

Cena oferty - 3 300.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano ofertę, która spełnia warunki określone zapisami SIWZ i posiada najniższą cenę.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

 

 

Razem

1

Usługi Inżynierskie Roboty Drogowe Jan Budzyński

ul. 22 Lipca 39

11-015 Olsztynek

(1)

 26,83

 

 

 

  26,83

1

Stanisław Nitecki

ul. Różana 16

87-853 Nowa Wieś

(2)

  100,00

 

 

 

  100,00

1

Zakład Usług Technicznych inż. Czesław Młynarczyk

ul. gen. Taczaka 5

88-300 Mogilno

(3)

  29,81

 

 

 

29,81

1

Celmer Tomasz

ul. Kapitulna 90

87-800 Włocławek

(4)

  82,50

 

 

 

82,50

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

   

 

 

  

Baruchowo dnia: 2016-06-17