OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Baruchowo,

Baruchowo 54 ,

87-821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie,

tel. (54)284 56 82, fax (54)284 58 48,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Roboty dodatkowe na zadaniu pn.: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzynki.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: Roboty dodatkowe na zadaniu pn.: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzynki

Zakład Produkcyjno - Handlowy MARKOSTAL mgr inż. Marek Tyniec

ul. Powstania Styczniowego 21, 99-300 Kutno

Cena oferty - 77 490.00 zł

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

 

 

 

Razem

1

Zakład Produkcyjno - Handlowy MARKOSTAL mgr inż. Marek Tyniec

ul. Powstania Styczniowego 21

99-300 Kutno

(1)

100,00

 

 

 

  100,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

 

Baruchowo dnia: 2016-05-17