OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Baruchowo- Boża Wola od km 0+000 do km 1+157

 

Zamawiający: Gmina Baruchowo, Baruchowo 54  87-821 Baruchowo

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym i merytorycznym: Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47

Tryb zamówienia: uproszczone (pozaustawowe) w trybie zaproszenia do składania ofert

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Zaproszenie do składania ofert: www.bip.baruchowo.pl

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Pełnienie funkcji inspektora na zadaniu pn.: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Baruchowo- Boża Wola od km 0+000 do km 1+157

Wspólny Słownik Zamówień: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Baruchowo- Boża Wola od km 0+000 do km 1+157

1. Zakres prac związanych z rozbudową i przebudową drogi obejmuje:

a)    Wykonanie robót rozbiórkowych , rozbiórka istniejących przepustów pod koroną drogi

b)    Wykonanie niezbędnych robót ziemnych

c)     Wykonanie warstwy odcinającej z piasku

d)    Wykonanie nowej podbudowy  z kruszywa łamanego kl. II dwuwarstwowej grub. warstw 15 i 8 cm       

e)    Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grub. 4 cm                    

f)     Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno -asfaltowej grub. 4 cm                               

g)    Wykonanie przepustów  pod koroną drogi

h)    Wykonanie krawężnika ulicznego wystającego oraz chodnika i zjazdów z kostki betonowej drobnowymiarowej. Od km 0+015 do km 0+428 po stronie lewej

i)      Wykonanie obrzeża na równi z nawierzchnią asfaltową od km 0+015 do km 0+428 po prawej stronie;

j)     Wykonanie wzmocnienia pobocza na całej szerokości drogi (górna warstwa gr. 10 cm z kamienia łamanego twardego 0/32 mm; dolna warstwa gr. 20 cm z kamienia łamanego twardego 0/63 mm)

k)    Wykonanie zjazdów gospodarczych o nawierzchni bitumicznej na podbudowie tłuczniowej

l)      wykonanie zjazdów gospodarskich umocnieniem ich kruszywem łamanym,

m)   oznakowanie poziome i pionowe drogi zgodnie z projektem organizacji ruchu.

2. Wartość robót wynikająca z przeprowadzonego postępowania przetargowego wynosi 551.548,88 zł brutto. Szczegółowy zakres nadzorowanych robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ.

3. Zadania inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji:

1)      reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2)      systematyczne dokonywanie wpisów do dziennika budowy,

3)      sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

4)      sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, odbiorach częściowych,

5)      wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

6)      żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

7)      uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

8)      udzielanie wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących realizacji zamówienia,

9)      udział w prowadzeniu ewentualnych negocjacji w konfliktach z władzami samorządowymi i mieszkańcami,

10)   kontrolowanie stosowania przez wykonawcę przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, a także przestrzegania przez wykonawcę zasad BHP,

11)   wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z zamówieniem i przepisami BHP,

12)   żądanie usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez wykonawcę,

13)   sprawdzanie wykonanych robót i powiadamianie wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez wykonawcę, a także ustalania rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,

14)   stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego i przedłożenie do akceptacji inwestora w celu ustalenia terminu ostatecznego odbioru robót oraz uczestniczenie w odbiorze,

15)   poświadczenie terminu zakończenia robót,

16)   sprawdzanie ostatecznej kwoty należnej wykonawcy, ustalania i wnioskowania zakresu koniecznych korekt wyliczeń wykonawcy i przedstawienia inwestorowi do podjęcia decyzji o ostatecznej wysokości tej kwoty (w ciągu 20 dni od otrzymania rozliczenia wykonawcy),

17)   bieżące informowanie inwestora o wszelkich problemach związanych z realizacją inwestycji,

18)   inne zadania wynikające z przepisów prawa.

4. Okres realizacji robót budowlanych: od czerwca 2016r. do 30.09.2016r.

5. Ilość etapów rozliczenia: jeden etap rozliczenia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2016-10-31

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ((Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca będzie dysponował, osobą z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń - wymagane min. pięcioletnie doświadczenie w funkcji kierownika budowy.  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wadium: w postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 2016-06-14 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Baruchowo dnia: 2016-06-06