Baruchowo, dn. 2016.06.06

IBR.6220.5.5.2016

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie wystąpienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska   w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23), w związku z art. 33 ust. 1 i art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353),

zawiadamiam,

że w związku prowadzoną procedurą oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. : „Budowa instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych i opakowaniowych na działkach 236/22, 244/4, 245/2, 244/6 i 246/1 obręb Baruchowo”

organ prowadzący postępowanie wystąpił do:

-  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na środowisko,

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia   na środowisko.

 

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją w powyższej sprawie oraz złożyć uwagi  i wnioski w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo, pokój nr 3, od pn.- pt. w godz. 8.00-15.00, w ciągu 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia (za dzień publicznego ogłoszenia przyjmuje się 06.06.2016r.). Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Baruchowo.

Informuję również o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

 

Zastępca Wójta

Krzysztof Grudziński

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1.     Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl

2.     Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo

3.     Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Baruchowo

4.     UG a/a.