Baruchowo,  2016.05.31

IBR.6733.2.6.2016

 

OBWIESZCZENIE

 

  o zakończeniu zbierania materiałów w sprawie wydania decyzji

 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Wójt Gminy w Baruchowie, zgodnie z art. 10 § 1 oraz 73 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23) zawiadamia, że w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87 – 821 Baruchowo dla inwestycji celu publicznego polegającej na :

 

Budowie sieci wodociągowej przebiegającej przez działki o nr ew.  99, 98, 94/2, 94/1, 78, 72/2, 72/1, 70/1 obręb ewidencyjny Patrówek

zakończono zbieranie materiału dowodowego w powyższej sprawie.

 

Stosownie do treści art. 10 § 1  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23), zawiadamia się strony o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w wymienionej sprawie w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, 87-821 Baruchowo, pokój nr 3 w godzinach od 8.00 do 14.00, od poniedziałku do piątku oraz wypowiedzenia się na piśmie, przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów i materiałów, w terminie 7 dni od dnia ukazania się zawiadomienia.

Po tym terminie decyzja zostanie wydana w oparciu o dowody i materiały znajdujące się w aktach sprawy.

 

   Zastępca Wójta

Krzysztof Grudziński

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1.     Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,

2.     Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,

3.     Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Patrówek

4.     Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Stawek