Baruchowo, 2016.05.31

IBR.6733.2.5.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy w Baruchowie, zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r.  poz. 23)   oraz art. 53 ust. 4 Ustawy  o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2015r. poz. 199 ze zm.), zawiadamia, że

- postanowieniem znak: ZDW.RDW5.12f.509.193.2016 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku

- postanowieniem znak: TEK 7323/BTW/0702/2015 Dyrektora Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku

 

uzgodniono projekt decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na:

 budowie sieci wodociągowej przebiegającej przez działki o nr ewid. 99, 98, 94/2, 94/1, 78, 72/2, 72/1, 70/1, obręb ewidencyjny Patrówek, gmina Baruchowo.”

 

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, pok. nr 3 w godz. 8:00 do 14:00.

 

   Zastępca Wójta

Krzysztof Grudziński

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1.       Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,

  1. Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,
  2. Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Patrówek,
  3. Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Stawek.