OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Baruchowo,

Baruchowo 54 ,

87-821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie,

tel. (54)284 56 82, fax (54)284 58 48,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Baruchowo- Boża Wola od km 0+000 do km 1+157.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Baruchowo- Boża Wola

od km 0+000 do km 1+157

SKANSKA S.A.

ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

Cena oferty - 551 548.88 zł

Uzasadnienie wyboru: Wybrano Wykonawcę którego oferta spełnia wszystkie warunki określone zapisami SIWZ, a ponadto uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami przedstawionymi w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

Okres gwarancji

 

 

Razem

1

SKANSKA S.A.

ul. Gen. J. Zajączka 9

01-518 Warszawa

(3)

  90,00

  10,00

 

 

  100,00

1

Firma Inżynieryjno - Drogowa "DROGTOM" Sp. z o.o.

ul. Krzywa Góra 8 /10

87-800 Włocławek

(2)

  80,21

  10,00

 

 

  90,21

1

Konsorcjum: Lider: Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

Sp. z o.o.  Nowa Wieś)

ul. Jana Pawła II 7

87-853 Kruszyn

(4)

  73,16

  10,00

 

 

  83,16

1

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.

Kobylarnia 8

86-061 Brzoza

(1)

  64,55

  7,14

 

 

  71,69

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

Sp. z o.o.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 13

99-300 Kutno

(5)

  63,48

  7,14

 

 

  70,62

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

 

 

 

Baruchowo dnia: 2016-05-30