Baruchowo, 2016.05.17

IBR.6220.3.5.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353),

 

z a w i a d a m i a m,

 

że na podstawie art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353), została wydana opinia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.4240.363.2016.PP z dnia 12 maja 2016r. (wpł. 17.05.2016r.) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, znak N.NZ-42-36-03/16 z dnia 11 maja 2016r. (wpł. 13.05.2016r.) stwierdzające, że dla przedsięwzięcia pn.:

 

„Wykonanie 1 otworu studziennego na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych  w Skrzynkach przewidzianego do realizacji na działce nr 297/99 obręb Goreń Duży, gmina Baruchowo”

 

nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

Z treścią opinii można zapoznać się w Urzędzie Gminy Baruchowo pok. nr 3 w godz. 800-1500  (od 18.05.2016r. do 31.05.2016r.).

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie będzie uważane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (od 18.05.2016r. do 31.05.2016r.).

 

    Zastępca Wójta

Krzysztof Grudziński

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1.     Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,

2.     Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,

3.     Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Skrzynki i Goreń Duży,

4.     a/a.