Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Baruchowo dnia: 2016-04-29

Pismo: IBR.271.06.2016.KG/11                                                                                                     

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony na:

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Baruchowo- Boża Wola od km 0+000 do km 1+157 (zamieszczone w BZP w dniu 25.04.2016 r., nr ogłoszenia: 45865 - 2016),

z powodu: wada uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 UZASADNIENIE

Zamiarem Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu była rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Baruchowo- Boża Wola od km 0+000 do km 1+157. Rozbudowa i przebudowa polegać miała na wykonaniu drogi o stanie technicznym i parametrach zgodnych z obowiązującymi przepisami, a tym samym na:

a)    Wykonanie robót rozbiórkowych , rozbiórka istniejących przepustów pod koroną drogi;

b)    Wykonanie niezbędnych robót ziemnych;

c)     Wykonanie warstwy odcinającej z piasku;

d)    Wykonanie nowej podbudowy z kruszywa łamanego kl. II dwuwarstwowej grub. warstw 15 i 8 cm;

e)    Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grub. 4 cm;

f)     Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno -asfaltowej grub. 4 cm;

g)    Wykonanie przepustów pod koroną drogi;

h)    Wykonanie krawężnika ulicznego wystającego oraz chodnika i zjazdów z kostki betonowej drobnowymiarowej. Od km 0+015 do km 0+428 po stronie lewej;

i)      Wykonanie obrzeża na równi z nawierzchnią asfaltową od km 0+015 do km 0+428 po prawej stronie;

j)     Wykonanie wzmocnienia pobocza na całej szerokości drogi (górna warstwa gr. 10 cm z kamienia łamanego twardego 0/32 mm; dolna warstwa gr. 20 cm z kamienia łamanego twardego 0/63 mm);

k)     Wykonanie zjazdów gospodarczych o nawierzchni bitumicznej na podbudowie tłuczniowej;

l)      wykonanie zjazdów gospodarskich umocnieniem ich kruszywem łamanym;

m)   oznakowanie poziome i pionowe drogi zgodnie z projektem organizacji ruchu.

 

W trakcie prowadzonego postępowania przetargowego, z uwagi na czynniki zewnętrzne Zamawiający nie uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia część zakresu robót, który jest istotny do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe, a także biorąc pod uwagę fakt, iż przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Zamawiający postanowił unieważnić przedmiotowe postępowanie i ogłosić ponownie.

 

Stanowisko Zmawiającego potwierdza dyspozycja art. 93 ust. 1 pkt 6 P.z.p. który stanowi, że zamawiający unieważnienia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeśli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub udzielenie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2003 r. (sygn. akt V Ca 2224/03) "istotna zmiana okoliczności to kategoria obiektywna, ściśle powiązana z przedmiotem i terminem wykonania zadania objętego postępowaniem o zamówienie publiczne, która w określonych warunkach powoduje, iż dalsze kontynuowanie postępowania przetargowego narusza interes publiczny, któremu miało służyć to postępowanie".

 

Powyższe jednoznacznie uniemożliwia Zamawiającemu dalsze prowadzenie postępowania przetargowego, dokonanie oceny ofert i rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania w sposób nie naruszający ustawy Prawo zamówień publicznych.                               

 

                                                                                                                     Zamawiający

  

           Zastępca Wójta

        Krzysztof Grudziński