Baruchowo, dn. 2016.04.26

IBR.6733.2.4.2016

 

 

OBWIESZCZENIE

o wystąpieniu o uzgodnienie decyzji

 

 

Wójt Gminy w Baruchowie, zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r.  poz. 23) oraz art. 53 ust. 4 Ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 199), zawiadamia, że w dniu 26.04.2016r.. wystąpił do Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Melioracji  i Urządzeń Wodnych we Włocławku, Starosty Powiatowego we Włocławku i Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy- Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku o uzgodnienie projektu  decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na:

 

budowie sieci wodociągowej przebiegającej przez działki o nr ewid. 99, 98, 94/2, 94/1, 78, 72/2, 72/1, 70/1, obręb ewidencyjny Patrówek, gmina Baruchowo.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, pok. nr 3 w godz. 8:00 do 14:00.

 

 

                                                                                  Zastępca Wójta

                                                                                   Krzysztof Grudziński

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

 

1.     Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,

2.     Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,

3.     Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kurowo Parcele.