Baruchowo, 2016.04.25

IBR.6220.3.1.2016

O B WI E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

   Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2016r., poz. 23), w związku z art. 33 ust. 1 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353),

zawiadamiam

że w dniu 25 kwietnia 2016 roku zostało wszczęte postępowanie na wniosek Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Wykonaniu 1 otworu studziennego na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w Skrzynkach, przewidzianego do realizacji na działce nr 297/99 obręb Goreń Duży, gmina Baruchowo”.

 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353) dane o wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej umieszcza się w publicznie dostępnych wykazach oraz w myśl art. 33 ust. 1 organ właściwy do wydania decyzji podaje informacje do publicznej wiadomości.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne kwalifikuje się, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 71 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją w powyższej sprawie oraz złożyć uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, 87-821 Baruchowo, pokój nr 3 w godzinach pracy urzędu (od pn-pt w godz. 7.15-15.15, wtorek w godz. 8.00-16.00).

Informuję również o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa   w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353) oraz art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23) powiadomienie stron o czynnościach postępowania następuje przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni (od 26.04.2016r. do 09.05.2016r.), poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo oraz na tablicy ogłoszeń sołectw: Skrzynki i Goreń.

 

 

Zastępca Wójta

          Krzysztof Grudziński

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1.     Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,

2.     Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,

3.     Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Skrzynki i Goreń Duży,

4.     a/a.