Baruchowo, 14.04.2016.

IBR.6733.2.2.2016

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Wójt Gminy w Baruchowie, zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2015r. poz. 199 ze zm.) zawiadamia się,  że na wniosek z dnia 14.04.2016r., Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87 – 821 Baruchowo wszczyna się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

 

Budowie sieci wodociągowej przebiegającej przez działki o nr ew. 99, 98, 94/2, 94/1, 78, 72/2, obręb ewidencyjny Patrówek, gmina Baruchowo

 

 

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w  siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, pok. nr 3 w godz. 8:00 do 14:00.

 

 

Zastępca Wójta

Krzysztof Grudziński

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1.     Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,

2.     Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,

3.     Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Patrówek

4.      Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Stawek