OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Baruchowo,

Baruchowo 54,

87-821 Baruchowo, woj. kujawsko -pomorskie

tel. (54)284 56 82, fax (54)284 58 48,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Dostawa prefabrykatów betonowych wraz z sukcesywnym transportem i rozładunkiem.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: Dostawa prefabrykatów betonowych wraz z sukcesywnym transportem i rozładunkiem

BUDIZOL Sp. z o.o. S.K.A.

87-800 Włocławek

ul. Komunalna 8

Cena oferty - 76 625.31 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano Wykonawcę którego oferta zdobyła największą liczbę punktów spośród wszystkich złożonych i ważnych ofert.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

Razem

1

BUDIZOL Sp. z o.o. S.K.A.

ul. Komunalna 8

87-800 Włocławek

(3)

  100,00

  100,00

1

Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe i Prefabrykacji Betonów KAMAL  Sp. z o.o. Bydgoszcz  Zakład Nr 2 Rypin

Bielawki 5

87-500 Rypin

(2)

  99,29

  99,29

1

BUD MAT Bogdan Więcek

ul. Otolińska 25

09-407 Płock

(1)

  0,00

  0,00

1

FRANCE-GOST Sp. z o.o.

ul. Kutnowska 102

09-500 Gostynin

(4)

  0,00

  0,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

1

BUD MAT Bogdan Więcek

ul. Otolińska 25

09-407 Płock

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

2

4

FRANCE-GOST Sp. z o.o.

ul. Kutnowska 102

09-500 Gostynin

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

1

BUD MAT Bogdan Więcek

ul. Otolińska 25

09-407 Płock

Art. 24 ust. 2 pkt 4

W dniu 04.02.2016r. Zamawiający pismem nr IBR.271.01.2016.AW/7 wezwał Wykonawcę do uzupełnienia następujących braków w ofercie:

Nie spełniono warunku: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Uzasadnienie: Brak dokumentów potwierdzających spełnienie warunku

Nie spełniono warunku dokumentu: Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Uzasadnienie: brak dokumentu w postaci aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

Nie spełniono warunku dokumentu: Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS

Uzasadnienie: brak dokumentu w postaci aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

Nie złożono dokumentu: Zaświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów jakościowych

Uzasadnienie: brak dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym normom dla asortymentu wskazanego w prowadzonym postępowaniu przetargowym

Wezwanie zostało przesłane Wykonawcy za pośrednictwem faxu w dniu 04.02.2016 r. 

Zamawiający w przedmiotowym wezwaniu wskazał dzień 10.02.2016r., jako termin do którego należy uzupełnić braki w ofercie. Zamawiający posiada potwierdzenie, prawidłowego dostarczenie przedmiotowego wezwania. W wyznaczonym pismem terminie Wykonawca udzielił Zamawiającemu odpowiedzi na przedmiotowe pismo, w której poinformował Zamawiającego, iż nie posiada aktualnego zaświadczenia od właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz uzupełnił pozostałe dokumenty jakimi są: aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS oraz zaświadczenie (deklaracje zgodności) potwierdzające spełnienie wymogów jakościowych oferowanych produktów. Tym samym Wykonawca, złożoną przez siebie ofertą i uzupełnieniem do oferty nie potwierdził spełnienia postawionych przez Zamawiającego warunków określonych w SIWZ.

2

FRANCE-GOST Sp. z o.o.

ul. Kutnowska 102

09-500 Gostynin

Art. 24 ust. 2 pkt 4

W dniu 04.02.2016r. Zamawiający pismem nr IBR.271.01.2016.AW/10 wezwał Wykonawcę do uzupełnienia następujących braków w ofercie:

Nie spełniono warunku: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Uzasadnienie : Brak dokumentów potwierdzających spełnienie warunku

Nie spełniono warunku dokumentu: Zaświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów jakościowych

Uzasadnienie : brak dokumentu potwierdzającego, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym normom dla następującego asortymentu: obrzeże betonowe szare o wymiarach 6x20x50

 

Uzasadnienie : Wezwanie zostało przesłane Wykonawcy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail na adres podany w formularzu ofertowym: francegost@wp.pl Zamawiający w przedmiotowym wezwaniu wskazał dzień 10.02.2016r., jako termin do którego należy uzupełnić braki w ofercie. Zamawiający posiada potwierdzenie, prawidłowego dostarczenie przedmiotowego wezwania. Wykonawca  w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 10.02.2016r. nie uzupełnił braków do oferty.

 

 

Baruchowo dnia: 2016-02-19