Baruchowo, 2016.02.18

IBR.6220.9.8.2015.2016

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Baruchowo zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.)   w związku  z  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2016r., poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87 -821 Baruchowo

 

zawiadamia,

 

że w dniu 18.02.2016r. została wydana decyzja nr IBR.6220.9.2015.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 191020C Kłótno – Probostwo, na odcinku od km 0+000 do km 1+216 przewidzianego do realizacji na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr ewidencyjnym 384 obręb Kłótno, gmina Baruchowo”.

Stosownie do treści art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamia się o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo, pokój nr 3 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8.00 do 15.00. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23) powiadomienie stron o czynnościach postępowania następuje przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni (od 18.02.2016r. do 02.03.2016r.), poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kłótno.

Stronom służy odwołanie od przedmiotowej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Wójta Gminy Baruchowo, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

Zastępca Wójta

Krzysztof Grudziński

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1.     Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl.

2.     Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo.

3.     Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kłótno.

4.    a/a.