OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Baruchowo,

Baruchowo 54 ,

87-821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie,

tel. (54)284 56 82, fax (54)284 58 48,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.

87-821 Baruchowo, Baruchowo 54

Cena oferty - 78 900.00 zł

Uzasadnienie wyboru: Wybrano Wykonawcę którego oferta zgodnie z zapisami SIWZ zdobyła największą liczbę punktów spośród wszystkich złożonych i ważnych ofert.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

 

Razem

1

Sita Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 31

09-400 Plock

(1)

135.000,00

 

 

135.000,00

1

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

(2)

78.900,00

 

 

78.900,00

1

Tonsmeier Centrum Sp. z o.o.

ul. Łąkoszyńska 127

99-300 Kutno

(3)

120.000,00

 

 

120.000,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

  

 

 

 Baruchowo dnia: 2016-02-05

                                                                                                    Z up. Wójta

 Krzysztof Grudziński

   Zastępca Wójta