Baruchowo, 2016.02.03

IBR.6220.9.5.2015.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.),

z a w i a d a m i a m,

że na podstawie art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.), zostały wydane opinie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.4240.841.2015.KŚ.2  z dnia 29 stycznia 2016r. (wpł. 02.02.2016r.) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, znak N.NZ-42-36-19/15 z dnia 31 grudnia 2015r. (wpł. 11.01.2016r.) stwierdzające, że dla przedsięwzięcia pn.:

Przebudowa drogi gminnej nr 191020C Kłótno – Probostwo, na odcinku od km 0+000  do km 1+216 przewidzianego do realizacji na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr ewidencyjnym 384 obręb Kłótno, gmina Baruchowo” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z treścią opinii można zapoznać się w Urzędzie Gminy Baruchowo pok. nr 3 w godz. 800-1500  (od 03.02.2016r. do 16.02.2016r.).

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie będzie uważane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (od 03.02.2016r. do 16.02.2016r.).

 

 

Zastępca Wójta

Krzysztof Grudziński

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1.     Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,

2.     Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,

3.     Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kłótno,

4.     a/a.