Projekty uchwał na obrady XV sesji Rady Gminy Baruchowo dnia 28 grudnia 2015 r.:

1.     Projekt uchwały nr XV.117.2015 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2015.

2.     Projekt uchwały nr XV.118.2015 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia ujednoliconego tekstu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2015-2025.

3.     Projekt uchwały nr XV.119.2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na rok 2016.

4.     Projekt uchwały nr XV.120.2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

5.     Projekt uchwały nr XV.121.2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2016.

6.     Projekt uchwały nr XV.122.2015 w sprawie ustalenia ujednoliconego tekstu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2015-2025.

7.     Projekt uchwały nr XV.123.2015 w sprawie przyjęcia Programu Opieki Nad Zabytkami dla  Gminy Baruchowo  na lata 2016-2019.