W sprawie:
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Baruchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016

Data uchwały:
2015-11-25

Numer uchwały:
XIV.106.2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 25 listopada 2015 r.