Raport  z konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Baruchowo

 z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa

w ar. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie, na rok 2016

 

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag podmiotów sektora pozarządowego.

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Baruchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016.

 

Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową na terenie gminy Baruchowo.

 

Termin konsultacji wyznaczono w dniach: od 16 do 30 października 2015 r. (Zarządzenie Wójta Gminy Baruchowo Nr 55.2015 z dnia 8 października 2015r.)

Formą konsultacji była forma pisemna z możliwością wykorzystania formularza konsultacji, który można było złożyć drogą pocztową, elektroniczną lub osobiście  w siedzibie urzędu.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projektem uchwały zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

Komórką organizacyjną  wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii był Referat Inwestycji, Budownictwa i Rolnictwa.

 

W ramach konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi i opinie dotyczące konsultowanego projektu Programu.

 

2015.11.18

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski