Projekty uchwał na obrady XIV sesji Rady Gminy Baruchowo:

 

1)    Projekt uchwały nr XIV.104.2015 uchylającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2)    Projekt uchwały nr XIV.105.2015 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3)    Projekt uchwały nr XIV.106.2015 w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Baruchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016.

4)   Projekt uchwały nr XIV.107.2015 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2015.

5)    Projekt uchwały nr XIV.108.2015 zmieniającej uchwałę w sprawie  ustalenia ujednoliconego tekstu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2015-2025.

6)    Projekt uchwały nr XIV.109.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  nieruchomości oraz formy poboru podatku.

7)    Projekt uchwały nr XIV.110.2015  w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu  żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego oraz formy poboru podatku.

8)    Projekt uchwały nr XIV.111.2015 w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna  jako podstawy do naliczenia podatku leśnego oraz formy poboru podatku.

9)    Projekt uchwały nr XIV.112.2015 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości oraz informacji  w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości

10)   Projekt uchwały nr XIV.113.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016.

11)  Projekt uchwały nr XIV.114.2015 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków jednostek ochotniczej straży pożarnej na 2016 rok.

12)  Projekt uchwały nr XIV.115.2015 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności tej opłaty.