Projekty uchwał na obrady XIII sesji Rady Gminy Baruchowo:

1.     Projekt uchwały nr XIII.103.2015 w sprawie współdziałania z Powiatem  Włocławskim w wykonywaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu pn.:  „Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal – Dobrzelewice – Baruchowo od km 4+897 do km 9+984” oraz udzielenia Powiatowi Włocławskiemu pomocy finansowej.