Podczas obrad XII sesji, Rada Gminy Baruchowo dokonała wyboru ławnika do Sądu Rejonowego we Włocławku. W głosowaniu tajnym radni jednogłośnie opowiedzieli się za wyborem kandydatury Pani Małgorzaty Smolińskiej. W związku z czym, Pani Małgorzata Smolińska zostaje ławnikiem na kadencję 2016-2019 w Sądzie Rejonowym we Włocławku, III Wydział Rodzinny i Nieletnich. W załączeniu treść uchwały.