W sprawie:
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Data uchwały:
2015-10-19

Numer uchwały:
XII.96.2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego