<>

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo:IBR.271.18.2015.KG                                                                                                         

 Baruchowo dnia: 2015-10-16

 

 

                   Wg rozdzielnika

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Szanowni Państwo,

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Baruchowo odbyło się w dniu 16/10/2015 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości:

Zadanie nr 1- Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – 200 000,00 zł. brutto

Zadanie nr 2 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – 220 000,00  zł.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty dla zadania nr 1

Cena oferty dla zadania nr 2

1

Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Spółka Akcyjna

Oddział Sprzedaży Korporacyjnej w Toruniu Kościuszki 71

 87-100 Toruń

80 577.00 zł

Akceptacja dla następujących klauzul fakultatywnych nr: 39, 41, 42, 43, 45,46, 49,50, 52,53

130 119,00 zł.

Brak akceptacji dla klauzul fakultatywnych

2

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi

ul. Gdańska 132

90-520 Łódź

-

 

146.400, 00 zł

Akceptacja dla następujących klauzul fakultatywnych nr: 7, 8,11

3

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Biuro Regionalne w Toruniu  Oddział we Włocławku

ul. Warszawska 17

87-800 Włocławek

97 260.00 zł

Akceptacja dla następujących klauzul fakultatywnych nr: 41,42, 43,

158.703,00 zł.

Akceptacja dla następujących klauzul fakultatywnych nr: 5, 7,

Zamawiający

Krzysztof Grudziński

Zastępca Wójta