OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Baruchowo

(zamieszczone w BZP w dniu 08.10.2015r., nr ogłoszenia: 147389 - 2015)

 

Zamawiający: Gmina Baruchowo, Baruchowo 54  87-821 Baruchowo

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

1.     w zakresie proceduralnym: Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47

2.     w zakresie merytorycznym: Mateusz Olewczyński - Broker ubezpieczeniowy tel. (56) 669 05 18

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baruchowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 2.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Baruchowo

Część I Zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

a)    ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

b)    ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,

c)     ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

d)    ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

e)    ubezpieczenia szyb od stłuczenia,

f)     ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,

g)    ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk,

h)    ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej.

1.   UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 3 - Program Ubezpieczenia

2.   Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia bądź też na wybrane części zamówienia. Każda z części będzie oceniana odrębnie.

3.   Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:

1)   Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielał pełnomocnikowi Zamawiającego - Maximus Broker Sp. z o.o. informacji na temat bieżącej likwidacji szkód Zamawiającego.

2)   Zamawiający wymaga, aby Zamawiający (jednostki Zamawiającego) nie byli zobowiązani do pokrywania strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 44 ust. 2 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1206 z późn. zm.).

3)   Wykonawca musi posiadać ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia.

 

Część II Zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

a)      ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,

b)      ubezpieczenie autocasco,

c)      ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów,

w następujących jednostkach organizacyjnych:

1)    Urząd Gminy, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo

2)    Zespół Szkół, Baruchowo 19, 87-821 Baruchowo

3)    Środowiskowy Dom Samopomocy, Czarne, 87-821 Baruchowo

4)    Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa, 87-821 Baruchowo

5)    Gminna Biblioteka Publiczna, 87-821 Baruchowo

6)    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 87-821 Baruchowo

7)    Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 87-821 Baruchowo

1.   UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 3 - Program Ubezpieczenia

2.   Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia bądź też na wybrane części zamówienia. Każda z części będzie oceniana odrębnie.

3.   Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:

      1)       Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielał pełnomocnikowi Zamawiającego - Maximus Broker Sp. z o.o. informacji na temat bieżącej likwidacji szkód Zamawiającego.

      2)       Zamawiający wymaga, aby Zamawiający (jednostki Zamawiającego) nie byli zobowiązani do pokrywania strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 44 ust. 2 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1206 z późn. zm.).

      3)       Wykonawca musi posiadać ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia.

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i częściowy wybór ofert, gdzie część (zadanie) stanowi:

Zadanie częściowe nr

Opis

1

Temat: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,

Ubezpieczenie szyb od stłuczenia,

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk,

Wspólny Słownik Zamówień: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe, 66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty, 66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, 66514110-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych, 66516100-1 - Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej

Opis:

Część I Zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

  a) ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

  b) ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,

  c) ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

  d) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

  e) ubezpieczenia szyb od stłuczenia,

  f) ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,

  g) ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk,

  h) ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej.

1. UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 3 - Program Ubezpieczenia

2. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia bądź też na wybrane części zamówienia. Każda z części będzie oceniana odrębnie.

3. Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:

  1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielał pełnomocnikowi Zamawiającego - Maximus Broker Sp. z o.o. informacji na temat bieżącej likwidacji szkód Zamawiającego.

  2) Zamawiający wymaga, aby Zamawiający (jednostki Zamawiającego) nie byli zobowiązani do pokrywania strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 44 ust. 2 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1206 z późn. zm.).

  3) Wykonawca musi posiadać ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część zamówienia bądź też na I i na II część zamówienia. Każda z części będzie oceniana odrębnie.

2

Temat: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,

Ubezpieczenie autocasco,

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,

Wspólny Słownik Zamówień: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe, 66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, 66514110-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych, 66516100-1 - Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej

Opis:

Część II Zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

  a) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,

  b) ubezpieczenie autocasco,

  c) ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów,

w następujących jednostkach organizacyjnych:

  1) Urząd Gminy, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo

  2) Zespół Szkół, Baruchowo 19, 87-821 Baruchowo

  3) Środowiskowy Dom Samopomocy, Czarne, 87-821 Baruchowo

  4) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa, 87-821 Baruchowo

  5) Gminna Biblioteka Publiczna, 87-821 Baruchowo

  6) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 87-821 Baruchowo

  7) Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 87-821 Baruchowo

1. UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 3 - Program Ubezpieczenia

2. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia bądź też na wybrane części zamówienia. Każda z części będzie oceniana odrębnie.

3. Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:

  1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielał pełnomocnikowi Zamawiającego - Maximus Broker Sp. z o.o. informacji na temat bieżącej likwidacji szkód Zamawiającego.

  2) Zamawiający wymaga, aby Zamawiający (jednostki Zamawiającego) nie byli zobowiązani do pokrywania strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 44 ust. 2 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1206 z późn. zm.).

  3) Wykonawca musi posiadać ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część zamówienia bądź też na I i na II część zamówienia. Każda z części będzie oceniana odrębnie.

Części nie mogą być dzielone przez wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

Termin wykonania zamówienia:

36 miesięcy od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 1

36 miesięcy od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 2

 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2-11 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w ogłoszeniu oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, , tj. posiadają zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej.  Dla potwierdzenia spełnienie warunku nalezy przedłożyć - Kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1206 z późn. zm.),, tzn. kopia zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, bądź Ministra Finansów (jeżeli uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2004) na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, lub potwierdzenie Komisji Nadzoru Finansowego o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (jeżeli rozpoczęli działalność przed 28-08-1990r.), lub inny dokument jak zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zakład ma siedzibę, potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

4

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wadium: w postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Zadanie częściowe

Nazwa kryterium - waga [%]

1 - Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,

Ubezpieczenie szyb od stłuczenia,

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk,

1 - Cena łączna ubezpieczenia - 80

2 - Zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 20

2 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,

Ubezpieczenie autocasco,

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,

1 - Cena łączna ubezpieczenia - 80

2 - Zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 20

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 2015-10-16 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Przed wszczęciem postępowania zastosowano dialog techniczny: nie

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

Baruchowo dnia: 2015-10-08