Baruchowo,  02.10.2015r.

IBR.6733.3.8.2015                      

                                                                                                              

 

OBWIESZCZENIE

 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

            Wójt Gminy w Baruchowie, zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.    – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87 – 821 Baruchowo dla inwestycji celu publicznego polegającej na :

               

„Budowie zagrody edukacyjnej, w tym: mino zoo, ptaszarni i stajni na działkach 14/1
i 14/2 obręb ewidencyjny Goreń Duży, gmina Baruchowo”

 

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się w  siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, pok. nr 3 w godz. 8:00 do 14:00.

 

                                                                                              Krzysztof Grudziński

                                                                                              Zastępca Wójta

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1.      Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,

2.      Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,

3.      Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Goreń Duży