Baruchowo, 2015.09.18

IBR.6633.3.5.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

      Wójt Gminy w Baruchowie, zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.

– Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r.  poz. 267)   oraz art. 53 ust. 4 Ustawy
o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2012r. poz. 647
ze zm.), zawiadamia, że

- postanowieniem znak: WST.612.1.240.2015.DC z dnia 08 września 2015r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,

- postanowieniem znak: GGN.6123.489.2015 z dnia 09 września 2015r. Starosty Włocławskiego,

- postanowieniem znak: TEK 7323/BTW/0702/2015 Dyrektora Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku

 

uzgodniono projekt decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na:

 

 „Budowie zagrody edukacyjnej w tym: mini zoo, ptaszarni i stajni wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce 14/1 i 14/2 obręb ewidencyjny Goreń Duży, gmina Baruchowo”    

                                                                    

  Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, pok. nr 3 w godz. 8:00 do 14:00.

                                                                                                            Krzysztof Grudziński

                                                                                                         Zastępca Wójta

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1.      Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,

  1. Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,
  2. Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Goreń Duży.