Projekty uchwał na obrady XI sesji Rady Gminy Baruchowo w dniu 15 września 2015 r.

 

1.     Projekt uchwały nr XI.80.2015 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2015.

2.     Projekt uchwały nr XI.81.2015 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia ujednoliconego tekstu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2015-2025.

3.     Projekt uchwały nr XI.82.2015 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.

4.     Projekt uchwały nr XI.83.2015 zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Baruchowo.

5.     Rozpatrzenie projektu uchwały nr XI.84.2015 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi.

6.     Rozpatrzenie projektu uchwały nr XI.85.2015 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Baruchowo w sezonie zimowym 2015/2016 powierzonych przez Powiat Włocławski.