Baruchowo, dn. 2015.08.28

 

 

IBR.6733.3.4.2015                                                                                                             

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o wystąpieniu o uzgodnienie decyzji

 

 

 

 

           Wójt Gminy w Baruchowie, zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.

– Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r.  poz. 267)   oraz art. 53 ust. 4 Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 199), zawiadamia, że w dniu 28.08.2015r. wystąpił do Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, Starosty Powiatowego we Włocławku
i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o uzgodnienie  decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na:

 

budowie zagrody edukacyjnej w tym: mini zoo, ptaszarni i stajni wraz
z towarzyszącą infrastrukturą na działce nr ew. 14/1 i 14/2, obręb Goreń Duży, gmina Baruchowo.

 

 

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, pok. nr 3 w godz. 8:00 do 14:00.

 

 

 Krzysztof Grudziński

                                                                                   Zastępca Wójta

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1.      Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,

2.      Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,

3.      Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Goreń Duży.