Baruchowo, 2015.08.25

                 

IBR.6220.6.8.2015

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Baruchowo zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) wzwiązku  z  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87 – 821 Baruchowo

 

zawiadamia,

 

że w dniu 25.08.2015r. została wydana decyzja nr IBR.6220.6.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Baruchowo – Kretki na odcinku od km 0+000 do km 1+157 przewidzianego do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr ewid.: 243 obręb Baruchowo, 91 i 60/2 obręb Boża Wola, oraz na części działek o nr: 253/1, 254, 242, 241, 249/5, 246/7, 246/5, 246/3, 247/7, 247/5, 247/3, 247/4, 249/6, 249/7, 249/8, 252, 253/2, 255, 256, 240, 239, 238, 237/19, 237/21, 237/20 obręb Baruchowo i części działek o nr:  57/1, 57/2, 57/3, 58, 59, 60/3, 60/6, 60/1, 94/2, 93, 92/2, 92/1 obręb Boża Wola, gmina Baruchowo”.

Stosownie do treści art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamia się o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo, pokój nr 3 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8.00 do 15.00. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) powiadomienie stron o czynnościach postępowania następuje przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni (od 25.08.2015r. do 07.09.2015r.), poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Baruchowo i Boża Wola.

Stronom służy odwołanie od przedmiotowej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Wójta Gminy Baruchowo, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

                                                                                             

Krzysztof Grudziński

Zastępca Wójta

                                                                      

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1.     Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl.

2.     Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo.

3.     Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Baruchowo i Boża Wola.

4.    a/a.