Dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum

Aby dopisać się do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum należy:

-  pobrać, wydrukować i wypełnić wniosek o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum.

- wypełniony wniosek złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Baruchowo pok. nr 10

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o dopisanie do spisu;
2. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).

 

Każda osoba uprawniona do udziału w referendum może głosować w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji do spraw referendum na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje (innym niż właściwy dla jego miejsca stałego zamieszkania) lub w której będzie przebywać w dniu referendum, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum. Nie dotyczy obwodu odrębnego utworzonego w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie-Parcelach.

Wniosek składa się w urzędzie gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem referendum, tj. do dnia 1 września 2015 r.

 

Z wnioskiem może wystąpić także osoba nigdzie niezamieszkała (bez stałego zameldowania), przebywająca na terenie gminy Baruchowo.

Urząd gminy miejsca stałego zameldowania – na podstawie otrzymanego zawiadomienia   o dopisaniu do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum – skreśli osobę ze sporządzonego przez siebie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum.

 

Wnioski o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum można składać do 1 września 2015 r. w godzinach urzędowania tj. 8 00-16 00 we wtorek, 715-1515 w pozostałe dni tygodnia  w Urzędzie Gminy Baruchowo