Aby otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania, osoba uprawniona do udziału  w referendum powinna:
 

1. Pobrać, wydrukować i wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia. 

2.  Wypełniony wniosek złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Baruchowo, pok. 10   lub przesłać telefaksem albo drogą elektroniczną (e-mail).

3. Zaświadczenie można odebrać osobiście lub przez upoważnioną osobę.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

2.  Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).

3. Wniosek i upoważnienie do odbioru zaświadczenia  w przypadku odbioru zaświadczenia przez inną osobę. Pełnomocnik musi okazać się dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.

Informacja:

1.Osoba zmieniająca miejsce pobytu przed dniem referendum otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej (e-mail), zaświadczenie o prawie do głosowania  w miejscu pobytu w dniu referendum. 

 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się najpóźniej w 2 dniu przed dniem referendum. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydaje się do chwili przekazania spisu osób uprawnionych do udziału w referendum przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji do spraw referendum.

3. Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę, przy czym w upoważnieniu należy wskazać imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL osoby uprawnionej do udziału w referendum będącej obywatelem polskim, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

4. Osoba, która otrzymała zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślona  ze spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w miejscu stałego zamieszkania.


5. W przypadku utraty zaświadczenia, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

6. Na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania osoba, która w dniu referendum będzie przebywała poza miejscem swojego zamieszkania może głosować w dowolnie wybranym przez siebie lokalu wyborczym w kraju, za granicą i na polskim statku morskim.

Zaświadczenia o prawie do głosowania są wydawane do 4 września 2015 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Baruchowo.

 

Załączniki do pobrania

1. wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

2. upoważnienie do odbioru zaświadczenia