Baruchowo, 11.08.2015r.

IBR.6733.3.2.2015    

 

 

OBWIESZCZENIE

 

      o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

 

    Wójt Gminy w Baruchowie, zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 Ustawy o Planowaniu

i Zagospodarowaniu Przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 647) zawiadamia, że na wniosek z dnia 10.08.2015r., Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87 – 821 Baruchowo wszczyna się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

 

 „Budowie zagrody edukacyjnej, w tym: mini zoo, ptaszarni i stajni wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce nr 14/1 i 14/2 obręb ewidencyjny Goreń Duży, gmina Baruchowo.    

                                                                            

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w  siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, pok. nr 3 w godz. 8:00 do 14:00.

 

 

 

                                                                                              Krzysztof Grudziński

                                                                                              Zastępca Wójta

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1.     Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,

2.     Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,

3.     Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Goreń Duży.