Baruchowo, 2015.08.10

IBR.6220.6.5.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.),

z a w i a d a m i a m,

że na podstawie art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.), zostało wydane postanowienie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.4240.434.2015.DM z dnia 6 sierpnia 2015r. i opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, znak N.NZ-42-36-14/15 z dnia 6 sierpnia 2015r. wyrażające opinię że dla przedsięwzięcia pn.:

Przebudowa drogi gminnej Baruchowo – Kretki na odcinku od km 0+000 do km 1+157 przewidzianego do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr ewid.: 243 obręb Baruchowo, 91 i 60/2 obręb Boża Wola, oraz na części działek o nr: 253/1, 254, 242, 241, 249/5, 246/7, 246/5, 246/3, 247/7, 247/5, 247/3, 247/4, 249/6, 249/7, 249/8, 252, 253/2, 255, 256, 240, 239, 238, 237/19, 237/21, 237/20 obręb Baruchowo i części działek o nr:  57/1, 57/2, 57/3, 58, 59, 60/3, 60/6, 60/1, 94/2, 93, 92/2, 92/1 obręb Boża Wola, gmina Baruchowo”,

nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z treścią postanowienia i opinii można zapoznać się w Urzędzie Gminy Baruchowo pok. nr 3 w godz. 800-1500  (od 11.08.2015. do 24.08.2015r.).

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie będzie uważane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (od 11.08.2015. do 24.08.2015r.).

 

                                                                                         Krzysztof Grudziński

                                                                                        Zastępca Wójta

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1.      Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,

2.      Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,

3.      Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Baruchowo i Boża Wola,

4.      a/a.