Baruchowo, dn. 2015.07.21

IBR.6220.6.4.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie wystąpienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.), w związku z art. 33 ust. 1 i art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.),

zawiadamiam,

że w związku prowadzoną procedurą oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. :

Przebudowie drogi gminnej Baruchowo – Kretki na odcinku od km 0+000 do km 1+157 przewidzianego do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr ewid.: 243 obręb Baruchowo, 91 i 60/2 obręb Boża Wola, oraz na części działek o nr: 253/1, 254, 242, 241, 249/5, 246/7, 246/5, 246/3, 247/7, 247/5, 247/3, 247/4, 249/6, 249/7, 249/8, 252, 253/2, 255, 256, 240, 239, 238, 237/19, 237/21, 237/20 obręb Baruchowo i części działek o nr:  57/1, 57/2, 57/3, 58, 59, 60/3, 60/6, 60/1, 94/2, 93, 92/2, 92/1 obręb Boża Wola, gmina Baruchowo”.

organ prowadzący postępowanie wystąpił do:

-  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

 Zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją w powyższej sprawie oraz złożyć uwagi  i wnioski w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, 87-821 Baruchowo, pokój nr 3 w godzinach pracy urzędu (od pn.- pt. w godz. 7.15-15.15, wtorek w godz. 8.00-16.00), w ciągu 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia (za dzień publicznego ogłoszenia przyjmuje się 21.07.2015r.). Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Baruchowo.

Informuję również o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

 

Zastępca Wójta

Krzysztof Grudziński

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1.     Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,

2.     Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,

3.     Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Baruchowo i Boża Wola,

4.     a/a.