INFORMACJA

o referendum ogólnokrajowym

 

1.Głosowanie w referendum ogólnokrajowym zostanie przeprowadzone w dniu 6 września 2015r.

 

2.Lokale wyborcze w dniu głosowania czynne będą w godzinach 600 – 2200.  

 

3.Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w tym lokale wyborcze przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz lokale wyborcze wyznaczone do głosowania korespondencyjnego określa Obwieszczenie Wójta Gminy Baruchowo.

 

4.Wyborca niepełnosprawny może na swój wniosek, składany do urzędu gminy  w terminie do dnia 1 września 2015 r., głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje. Po złożeniu wniosku, wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

 

5.Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego wójtowi najpóźniej w dniu 22 sierpnia 2015 r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem, lub w formie elektronicznej. Wyborca niewidzący może również wnieść o przesłanie mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a. Pakiet wyborczy zawierający: kopertę zwrotną, kopertę na karty do głosowania,  karty do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie  do głosowania, instrukcję głosowania korespondencyjnego – zostanie dostarczony  do wyborcy wyłącznie do rąk własnych nie później niż 7 dni przed dniem wyborów.

 

6.Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

 

7.Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą  75 lat – mają prawo głosować za pośrednictwem pełnomocnika.Zamiar głosowania za pośrednictwem pełnomocnika wyborca zgłasza do wójta gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców najpóźniej do dnia 28 sierpnia 2015 r., składając pisemny wniosek.

 

8.Informacje o przeprowadzanym referendum ogólnokrajowym, w tym dotyczące osób niepełnosprawnych, będą udzielane w pokoju Nr 4 Urzędu Gminy Baruchowo  w godzinach pracy urzędu  lub telefonicznie  Nr tel. 54-2845848, Nr fax – u 54-2845848  bądź drogą elektroniczną: adres email sekretarz@baruchowo.pl