Baruchowo,2015.07.13

 

                 

IBR.6220.4.7.2015

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Baruchowo zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87 – 821 Baruchowo

 

zawiadamia,

 

że w dniu 13.07.2015r. została wydana decyzja nr IBR.6220.4.2015 umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kłótno,  na działce o nr ewid. 328 obręb ewidencyjny Kłótno, gm. Baruchowo”.

 

Stosownie do treści art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamia się o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo, pokój nr 3 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8.00 do 15.00.

 

 

 

Stronom służy odwołanie od przedmiotowej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Wójta Gminy Baruchowo, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

 

 

 

                                                                                                          Krzysztof Grudziński

                                                                                                          Zastępca Wójta

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1.      Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl.

2.      Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo.

3.      Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kłótno.

4.    a/a.