Projekty uchwał na obrady IX sesji Rady Gminy Baruchowo w dniu 19 czerwca 2015 r.

 

1.     Projekt uchwały nr IX.63.2015 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2015.

2.     Projekt uchwały nr IX.64.2015 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia ujednoliconego tekstu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2015-2025.

3.     Projekt uchwały nr IX.65.2015 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015.

4.     Projekt uchwały nr IX.66.2015 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Baruchowo niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.